SİTE SAĞ REKLAM ALANI

BELEDİYE KANUNLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

İyi haftalar sevgili okurlarım. Öncelikle Kabotaj Bayramımızı en candan dileklerimle kutluyorum.

02 Temmuz 2019 12:01 makaleler 512
İyi haftalar sevgili okurlarım. Öncelikle Kabotaj Bayramımızı en candan dileklerimle kutluyorum. Bu hafta konumuz dışında olsa da Kabotaj konusunda sizi biraz bilgilendirmek istedim.

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırılmış ve Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verilmiştir. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtilmiştir. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edilmiştir.

Bu kısa bilgilendirmeden sonra bu hafta sizlere Belediye Kanunu hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 03.07.2005 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanuna göre;

Belediye; Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'dır.

Nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilir.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için CUMHURBAŞKANI kararı gerekmektedir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı ve seçmenlerinin en az yarısından fazlasının mahallin en büyük mülki idari amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda valinin bildirimi üzerine mahalli seçim kurullarının 15 gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alması ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirmesi üzerine işlem dosyasının valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na göndermesinden sonra DANIŞTAY kararı ile o yerde belediye kurulur.

Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için Belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması gerekir.

Belediyenin İmar Planlarını görüşmek ve onaylamak BELEDİYE MECLİSİ'nin görevidir.

Belediye taşınmazlarının 3 yıldan fazla süre ile kiralanması ancak BELEDİYE MECLİSİ kararı ile olur.

5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre , Büyükşehir Belediyesinin karar organı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'dir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının görevlerine DANIŞTAY kararı ile son verilir.

Her türlü sorularınızı ve sorunlarınızı benim ile paylaşabilirsiniz.