SİTE SAĞ REKLAM ALANI

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

Merhabalar sevgili okurlarım. Geçmiş yazılarımda da belirttiğim gibi; Sevgililer Gününü ben bu isimle değil SEVGİ GÜNÜ ismiyle anmayı daha uygun buluyorum.

20 Şubat 2020 17:08 makaleler 2048
Merhabalar sevgili okurlarım. Geçmiş yazılarımda da belirttiğim gibi; Sevgililer Gününü ben bu isimle değil SEVGİ GÜNÜ ismiyle anmayı daha uygun buluyorum. Bu maksatla, 14 Şubat Sevgi Gününüzü en candan dileklerimle kutluyor ve bir gün değil sonsuza kadar kutlanacak bir gün olmasını diliyorum.

Hepimizin bildiği gibi; her yeni yıl yeni vergiler demektir. Geçen haftalarda yazdığım "2020 YILINDA ÖDENECEK GAYRİMENKUL VERGİLERİ" başlıklı yazımda bu vergilerin neler olduğunu sizlere hatırlatmıştım.

Bugün ise, sadece Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında oluşan vergisel sorumluluklarımız konusunda daha detaylı bilgi vereceğim.

Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir.

Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

Buna göre aşağıda belirtilen mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancıdır;

· Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

· Voli mahalleri ve dalyanlar,
· Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
· Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları

Ancak; bedelsiz olarak veya veraset yoluyla edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmemektedir.

Değer artış kazancı vergisi hesaplamaları ÜFE oranlarına göre yapılmaktadır. Taşınmazın satın alındığı tarih ile satıldığı tarihin ÜFE oranlarına göre yapılan hesaplama sonrasında vergi bedeli belirlenmiş olur. Değer artış kazancınızı sizlerde; https://www.hesapkurdu.com/konut-kredisi/h/gayrimenkul-deger-artis-kazanci-vergisi-hesaplama adresinden hesaplayabilirsiniz.

Devamlı Olarak Gayrimenkul Alım Satımı

Gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması durumunda elde edilen gelir değer artış kazancı olarak değil ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir.

Ticari bir organizasyon içerisinde yapılan satışlar, tek bir satış gerçekleştirilmiş dahi olsa, ticari kazanç olarak değerlendirilir. Ticari bir organizasyon olmaksızın birden fazla satış yapılmış ise (bir yılda birden fazla veya her yıl bir satış yapılması) satışın hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi gerekecektir. Bu durumda, kazanç sağlama amacıyla yapılan alım-satım işlemlerinin

ticari kazanç kapsamında; şahsi ihtiyaç ya da servetin korunması amacıyla gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin ise değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda, bu kazançların bir ticari işletme tarafından elde edilmesi durumunda da elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir.

Satın alınan ve trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar da ticari kazanç olarak vergilendirilir.

Safi Değer Artışının Tespiti

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır.

Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;

· Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,
· Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,
· Ödenen vergi ve harçlar.

Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır.

Peki; bu Değer Artış Kazancı ne zaman beyan edilecektir;

Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın 2020 yılı için 18.000 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

Beyanname, elde edilen değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırının aşması durumunda, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilip, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen oranlar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödenecektir.