TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bölgesel yerel gazete haberleri, köşe yazıları, son dakika haberleri, Türkiye ve Ege gündemi, İzmir, İzmir bölgesinin en köklü internet gazetesi Poyraz Gazetesi.

29 Ocak 2019 13:40 makaleler 647
İyi haftalar sevgili okurlarım. Bu hafta sizleri, 05.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bir takım bilgiler vererek aydınlatmaya çalışacağım.

Taşınmaz Ticareti Hakkında bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu içermektedir.

Bu Yönetmeliğe göre; emlakçı olmak ve emlakçılık faaliyetinde yani Gayrimenkul Danışmanlığı,Taşınmaz Alım Satımı gibi faaliyetlerde bulunmak için yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Yetki belgesi, gayrimenkul alım satımı ile kiralama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için ilgili işletme adına düzenlenen sertifikayı ifade etmektedir. Gayrimenkul danışmanlığı yetki belgesi alma şartları, Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre, emlakçı yetki belgesi alınabilmesi için;

(1) Faaliyette bulunulacak işletmenin en az net 30 metrekare olması,

(2) İşletmelerde arşiv bölümü bulunması,

(3) Faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülebilmesi için masa, dolap, koltuk, bilgisayar, tarayıcı ve faks gibi yeterli miktarda büro malzemesinin bulunması,

(4) Meslek odasına kayıtlı olunması,

(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

(6) İşletmelerde temsile yetkili kişilerle şubelerdeki şube müdürlerinin; 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş olması, iflas etmişse 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre itibarını geri kazanmış olması,

(7) Konkordato ilan etmemiş olması,

(8) Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde belirtilen Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bazı suçlardan hüküm giyinmemiş olması,

(9) Temsile yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekmektedir.

Yeni Yönetmeliğin bana göre en önemli getireceklerinden birisi de Taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralları belirlemesidir. Bu kurallar Yönetmeliğin 14.Maddesinde Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler için şu şekilde belirlenmiştir;

(1) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.

(2) İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.

(3) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

(4) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

(5) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

(6) Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

(7) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

(8) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

(9) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

(10) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

(11) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.

(12) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.

(13) Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.

(14) Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir.

(15) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

(16) Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

Gerçekten sektörün düzene girmesi için çok önemli bir anlam ifade eden bu Yönetmelik her zaman sorun olan Hizmet Bedeli içinde bir takım standartlar belirlemiştir. Yönetmeliğin 20.Maddesinde açıklanan Hizmet bedeli,

(1) Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2) Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.

(4) Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

(5) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(6) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.

(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır.

Şeklinde açıklanmıştır.

Elbette ki Yönetmelik tek başına sektörü düzeltemez ama büyük bir yol göstericidir. Gerek bu iş ile uğraşan kişiler gerekse de bu hizmeti alan kişiler bu standartlara ve ilkelere sahip çıkarlarsa çok özlenen düzen de kurulmuş olacaktır.

Her zaman sorularınız bekliyorum