SİTE SOL REKLAM ALANI
SİTE SAĞ REKLAM ALANI

ALİAĞA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Şubat ayı olağan meclisi 6 Şubat Salı günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek

05 Şubat 2018 19:34 aliaga 846
ALİAĞA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİSİ TOPLANIYOR
Aliağa Belediyesi Şubat ayı olağan meclisi 6 Şubat Salı günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 20 madde yer alıyor.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçilecek. Şubat ayı meclisi bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile son bulacak.

2 Ocak 2018 ve 4 Ocak 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER:

1- Güzelhisar Mahallesinde Meryem Yıldırım tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köyü Muhtarlığı'na 12.05.2005 tarihinde 275,00 TL. para yatırıldığı ve tarafına herhangi bir arsa verilmediği belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.

2- Güzelhisar Mahallesinde Emine Balet tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köy Tüzel Kişiliği'ne para yatırıldığı ve tarafına herhangi bir arsa verilmediği belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.

3-Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 222 sayılı kararıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 6.Derece Tekniker kadrosuna karşılık; Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Mezunu Orhan Bölek, Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve 63107535-010-06-02-(115708-184)-376 sayılı genelgesi gereğince, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

4-Belediyemizce Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması, yıllık üyelik aidatlarının Sendikaya ödenmesi veya aidat ödemeleriyle ilgili İller Bankasına yetki verilmesi ve Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.

5- Bozköy Mahallesi, 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Mustafa Şahin, Naci Şahin, Osman Şahin ve Reşide Özsoy hisselerinin mülkiyeti belediyemize ait uygun olan parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi

6-1/100 000 ölçekli İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında ve 18.09.1985 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak planlı olan mevcut Viking Kâğıt Fabrikasının doğusunda kalan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmaları yapılacağından, planlama alanı içerisinde kalan sulama alanlarının sulama alanından çıkarılması sonucunda atıl hale gelecek olan mevcut tesis yatırım maliyetinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü'ne ödenmesi ile ilgili taahhüt verilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Aşağı Şakran tapulama sahasında bulunan, 24M 2a, 24M 1b pafta, 352 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı parselin, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak Turizm Tesis Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

8- Bozköy-Ovacık Mevkiinde, İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti'ne (Enka) ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için gerekli olan soğutma suyunu alma yapısı ve bu yapıyı korumaya yönelik hazırlanan "Soğutma Suyu Alma Amaçlı Yapılara İlişkin" 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik uygulama imar planı teklifi ile ilgili 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin "Kurum Görüşlerinin Alınması" başlıklı 7.maddesinin 4 (a) ve 6.bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 5 numaralı Aydın Girgin'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 sayılı yasanın 14. md. gereğince 10 yıl takyitlidir" şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- Kazımdirik Mahallesi, 2080 numaralı 247.00 m2.parselde bulunan Sezayi Özkan ve Noman Özkan'a ait hisselerin Belediyemize ait uygun bir parsel ile takas yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- Güzelhisar Mahallesinde Kemal Novruzov tarafından arsa bedeli olarak Güzelhisar Köy Muhtarlığı'na 22.01.2003 tarihinde 1.500.00 TL.(eşi adına), 31.07.2003 tarihinde 650.00 TL.(Kendi adına) yatırıldığı belirtilerek, değişen yasalarla Köylere ait taşınmaz mallar Belediyemize devredildiği için yatırdığı bedellere karşılık kendisine arsaların verilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Hacıömerli Mahallesi, 141 ada, 12 nolu parselin bedelinin tamamını ödeyen Muhsin Solmaz'a devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- Atatürk Mahallesi, 6536 numaralı Orhan Naci Yalçın'a ait parselin Belediyemize ait uygun bir parsel ile takas yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-Kurtuluş Mahallesi, 299 sokağın ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla mevcut durumdaki ticari gelişmelerde göz önünde bulundurularak, 299 sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, 299 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oybirliği ile uygun görüldüğüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Bozköy-Ovacık Mevkiinde, İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti'ne ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için gerekli olan soğutma suyunu alma yapısı ve bu yapıyı korumaya yönelik hazırlanan "Kıyı Yapıları (Soğutma Suyu Alma Yapıları)" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği Teklifine İlişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-Tüpraş İzmir Rafinerisi sahasında mevcut boru hatlarının ve deniz platformunun Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 18.03.2010 tarihinde onaylanan "Lpg ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hatları" amaçlı imar planına konu alanların ve Maliye Bakanlığı'nca kullanım izni verilen alanların dışında imal edildiği anlaşıldığından, mevcut durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmek suretiyle hazırlanan "Lpg Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği Teklifine İlişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 05.1075 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu"na 921 numaralı parselin planlanmasına yönelik Kaya Madencilik End.Taah.Man.San.Tic. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 05.1075 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu "na 921, 942, 943, 990 numaralı parsellerin plan kararlarına yönelik askı süresi içinde Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yazısı ile; İlçemiz sınırlarında yapılan veya yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planı/revizyon imar planı çalışmalarında, bölgenin enerji taleplerini karşılamak ve enerjinin verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla 100 m. yarıçapında elektrik şebekesi için gerekli olan trafo yerlerinin 5.00 m.x 8.00 m. ebatlarında özelleştirme modeline göre işletme hakkının şirketlerinde olduğu belirtilmekte olup, tesislerinin ve yerlerinin mülkiyetinin ve her türlü işlemlerinin kamu vasfıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına olduğu dikkate alınarak tahsisinin sağlanması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-Ege Gübre Sanayi A.Ş'nin dilekçesi ile talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 05.06.2017 tarihinde onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı Deresi boyunca geçen akaryakıt boru hattının, 15 metrelik taşıt yoluna kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER